maandag 9 juli 2012

Besnijdenis


Strafbaar. Zo luidt het oordeel van een rechter uit Keulen over de religieuze handeling van het besnijdenis van een jongetje. De besnijdenis moet in de ogen van de rechter gezien worden als mishandeling. De religieuze wens van de ouders is van minder groot belang, dan de integriteit van het lichaam van het jongetje.

Voor dit laatste is wat te zeggen. Echter alleen wanneer de besnijdenis en de religieuze wens van de ouders gezien wordt vanuit seculier oogpunt. Wie met Bijbelse ogen naar de besnijdenis van jongetjes kijkt, die komt tot een ander oordeel. Want het was de Heere God, die Abraham gebood om zich te laten besnijden. Hij en zijn hele huis. De besnijdenis is dus niet de religieuze wens van ouders, maar een gebod van God. En men moet God meer gehoorzamen, dan mensen.
Wanneer wij besnijdenis zouden moeten zien als mishandeling, had de Heere dan gekozen voor de besnijdenis als teken van het verbond met Abraham en zijn nageslacht? Ik meen van niet. De Heere die liefdevol en barmhartig is, draagt op deze wijze de mens niet op tot mishandeling van pasgeboren kinderen. Daarbij heeft Hij niet voor niets voor dit teken gekozen. De besnijdenis maakt zichtbaar, dat het verbond met Abraham gesloten, over gaat van geslacht op geslacht.
Isaak, de zoon van Abraham is de eerste van wie wij weten, dat hij op de achtste dag besneden is. Zo heeft hij het teken van het verbond ontvangen en mag hij delen in het heil, dat de Heere op grond van het verbond Abraham heeft toegezegd. We weten ook, dat de besnijdenis geschied is aan de Heere Jezus, de Zoon van God. De Heere Jezus is gekomen in de wereld om te lijden en Zijn leven te geven voor het volk Israël en voor allen die in Hem geloven. Maar onder dit lijden hoort niet Zijn besnijdenis. De Heere Jezus is besneden opdat in alle dingen Hij zou leven onder Gods geboden en zou staan in het verbond, dat de Heere met Abraham gesloten heeft. Het maakt, dat ik onmogelijk tegen de besnijdenis van jongetjes kan zijn. Met die verstande, dat het zorgvuldig plaatsvindt.

Tegelijk maak ik wel een kanttekening. De besnijdenis is het teken van het verbond, dat de Heere met Abraham en Zijn nageslacht gesloten heeft. Het is het teken van het volk Israël, dat de Heere gekozen heeft uit alle volken tot Zijn volk. In de Heere Jezus Christus, die onder dit verbond geleefd heeft, heeft de Heere een nieuw verbond in gesteld. Een verbond op grond van het bloed van Zijn Zoon. Het bloed, dat Hij gestort heeft op Golgotha, toen Hij stierf voor de zonden der wereld. Een verbond, dat geldt voor allen die in Hem geloven en volkomen vertrouwen, dat Hij het volbracht heeft en er verzoening is van alle zonden. Het teken van dit verbond is niet de besnijdenis, want bloedvloeiing is sinds Christus' sterven niet meer nodig. Het teken van het nieuwe verbond is de Heilige Doop. Het water van de doop verwijst naar de afwassing van de zonden door het bloed van Christus. Hiertoe worden in de christelijke gemeente jongetjes niet besneden, maar wordt de doop bediend aan alle kinderen van gelovige ouders, opdat zij mogen delen in het heil van Christus.
Zalig de mens, die mag leven op grond van dit nieuwe verbond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten