maandag 26 november 2012

ADVENTeren


Via de browser is het mogelijk om bij het surfen op het Internet ergerlijke reclames ongezien te laten. Zo behoren bij Mozilla Firefox met gebruikmaking van de Add-on Adblock reclames tot het verleden. Zo is er geen ergernis wanneer Facebook bijgewerkt wordt of online de krant gelezen wordt.
Tegelijk maakt het ook duidelijk, dat bedrijven en organisaties nog steeds heil zien in het maken van reclame. Misschien in deze tijden van crisis wel meer dan anders. Het product of de dienst moet aan de man gebracht worden. Omdat in de huidige samenleving mensen veel tijd doorbrengen op het Internet is het niet meer dan logisch, dat er veel geadverteerd wordt via dit medium.

De kerk is daar niet van. In plaatselijke blaadjes wordt wel eens iets geschreven over een jeugddienst, een evangelisatiedienst en een enkele andere bijzondere activiteit. Maar daar blijft het meestal wel bij. Zo is de kerk in vele gevallen zichtbaar vanwege de kerktoren, maar is ze daarnaast voor veel mensen onzichtbaar. Een groot deel van ons land heeft geen idee wat er in de kerk gebeurt. Niet tijdens een gewone zondagse kerkdienst en al helemaal niet wanneer de sacramenten bediend worden. (Sacramenten zijn trouwens heilige handelingen, waarbij in de protestantse kerken gedacht moet worden aan de doop en het avondmaal.) Verder weet een groot deel van onze samenleving niet waar de kerkelijke feesten voor staan. Met Kerst komen ze het dichtst in de beurt, maar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn grote onbekenden. Hetzelfde kan gezegd worden van Advent.

Advent is de periode voor Kerst. Vier weken waarin christenen zich voorbereiden op en stilstaan bij de komst van Gods eniggeboren Zoon naar deze aarde nu zo'n 2000 jaar geleden. Het is een gebeurtenis die zijn vergelijk niet kent, want God zelf wordt aan de mens gelijk. Dit alles met als hoogste doel om de mens vrij te kopen uit de macht van de duivel. In zijn macht was de mens gevallen door gehoor te geven aan zijn woorden en te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Wanneer Kerst zo bijzonder en belangrijk is, dan is het goed om de medemens hierop te attenderen. Zou het dan niet passend zijn om met advent te adverteren? Reclame maken voor deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld? Misschien wilt u niet met het geloof te koop lopen, maar met het Evangelie van Jezus Christus hebben we wel goud in handen. Daarbij is het Evangelie iets, dat we niet voor onszelf moeten houden. Het is zelfs onze opdracht om te getuigen van de liefde van God voor deze wereld. Zou het dan niet goed zijn, wanneer we advent eren door ermee te adverteren? Aan allen, die het willen horen, verkondigen dat Gods Zoon komende is in de wereld. Niet om te oordelen, maar om te behouden en om verloren zondaars thuis te brengen bij Zijn Vader.

Het zou goed zijn, wanneer we zouden ADVENTeren. Dit hoeft niet direct in het plaatselijke krant, maar het zou wel op Facebook kunnen. Laat in uw tijdlijn zien, dat u zich op de komst van Jezus voorbereid en dat u er naar uitziet. Zo mogen en kunnen we in deze tijd getuigen zijn van de liefde van God en het Evangelie van Jezus Christus aan de man brengen.

donderdag 15 november 2012

Het Koninkrijk van God

Vlak voordat de Heere Jezus terugkeerde naar de hemel, stelden de discipelen Hem een vraag. “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen?” Het was een heel vanzelfsprekende vraag. Zo hadden zij al van jongs af aan gehoord, dat eens de Messias komen zou en dat Deze het Koninkrijk van David weer zou oprichten. Door Hem zou het weer worden als in de dagen van Salomo. Deze verwachting hadden zij met de Heere Jezus ook gehad. Niet wetend, dat het eerst anders zou gaan. Zij kenden de lijdende Messias niet. Ze hebben Hem leren kennen. Jezus Christus, en Die gekruisigd. En meer. Zij hennen de opgestane Zaligmaker mogen ontmoeten en veertig dagen met Hem mogen optrekken, terwijl ze spraken over het Koninkrijk van God.
Dan is de vraag naar het herstellen van het Koninkrijk van Israël ook een voor de hand liggende vraag. Het zal nu toch wel zijn. Ze hadden dan geen weet gehad van de lijdensweg, die de Messias eerst heeft moeten afleggen, maar dat is gebeurd. Nu is het toch de tijd voor de Koninklijke Messias? Daarbij stonden de voeten van de Messias op de Olijfberg. Had de profeet Zacharia dit niet voorzegd? “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.” Was het dan eerder niet, nu zal het wel zover zijn. Een nieuwe tijd zal aanbreken over Israël.
Toch krijgen de discipelen niet het antwoord, dat zij gehoopt hadden. “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” Vervolgens krijgen ze te horen over de kracht van de Heilige Geest die over hen zal komen en over getuigen zijn. Nadat Jezus hierover gesproken heeft, wordt Hij aan hun ogen ontrokken. Het is een begin van een andere fase, die zij opnieuw niet verwacht hadden. Over heel het rond der wereld moet eerst het Evangelie verkondigd worden en dan zal Hij terugkomen, zoals zij Hem ten hemel hebben zien varen.

Zal dit binnenkort zijn? Is de tijd aanstaande, dat de voeten van de Heere Jezus opnieuw op de Olijfberg zullen staan? Is het de tijd voor Israël, dat het Koninkrijk hersteld wordt? Wat kunnen wij er soms naar verlangen. Er is zoveel strijd in de wereld en natuurrampen volgen elkaar op. Zou het in onze dagen zijn, dat de Heere Jezus terugkomt?
Goedbeschouwd krijgen wij hetzelfde antwoord als dat de discipelen kregen. “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” Geen mens op aarde weet de dag of de tijd. Het is ook door geen mens te berekenen. Het is zeker niet af te leiden uit de Maya-kalender en op D.V. 21 december 2012 mogen we ons gerust voorbereiden op de viering van Kerst. De komst van de Zoon van God naar deze aarde.
Tegelijk zal de Heere Jezus eens terugkomen. Aan de tekenen van de tijden kunnen en mogen we zaken afleiden. Zo zullen er aardbevingen en hongersnoden, oorlogen en geruchten over oorlogen zijn.
Maar de Heere Jezus heeft erbij gezegd, dat dit nog maar het begin van de weeën is en het einde niet is.
Israël is ook zo'n teken. De Bijbel beschrijft dat in het eind der tijden alle heidenvolken zich zullen verzamelen om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal ingenomen worden. Het is iets, dat zomaar in onze dagen kan plaats vinden. De politieke strijd om Jeruzalem kan eenvoudigweg veranderen in een militaire strijd.
De Heere Jezus heeft ons ook zelf een teken van de eindtijd gegeven. “Het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.” Zo ver zijn we nog niet met het zendingswerk. 196 miljoen mensen hebben nog niet één gedeelte in hun eigen taal. Al de volken zijn dus nog niet onderwezen in het Evangelie. Alle reden om het zendingswerk te ondersteunen of zelf ter hand te nemen. Het zegt ons ook, dat het einde nog niet gekomen.
Dat het komt, staat vast. Wanneer het komt, is aan de Vader. Tot die tijd mogen wij door Gods genade het evangelie verkondigen. We mogen geweldige zaken verkondigen. Dat de Heere God mens geworden is in de persoon van de Heere Jezus. Dat Hij Zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor velen door te sterven aan het kruis van Golgotha. Dat Hij ten derde dage opgestaan is van de doden. Dat Hij opgevaren is naar de Hemel. Dat Hij eens terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat Hij het Koninkrijk van God op aarde zal vestigen. Wanneer we door woord en daad dit Evangelie verkondigen, dan mogen we tegelijk bidden: “Uw Koninkrijk kome”.

maandag 5 november 2012

Korte samenvatting van workshop 'Iedereen CEO' op Kerk2012

Het gebruik van sociale media is enorm. Wat doet dit met de kerk? In managementboeken staat, dat organisaties hierom moeten veranderen, want er is een andere samenleving aan het ontstaan. De verandering die zij voorstellen, heeft te maken met de structuur van de organisatie.
De kerk is een organisatie die al eeuwen meegaat. De kernvraag is of door de veranderde maatschappij de structuur van de eeuwenoude kerk moet veranderen? We willen onze blik hierop richten. Wat is de structuur, die de sociale media ons voorhouden en komt deze misschien overeen met de bevindingen, die we vanuit de Bijbel kunnen ontdekken over de structuur van de gemeente.

Invloed sociale media op samenleving en kerk
Door de opkomst van de sociale media is in de maatschappij een verandering waarneembaar. Sociale contact worden anders. Tegelijk worden vele persoonlijke zaken met meer 'vrienden' gedeeld via sociale netwerksites. Ook het contact tussen mensen en organisaties is veranderd en verder ook binnen bedrijven. Want door de sociale media wordt het contact tussen collega's anders. Deze verandering werkt door in de organisatie. Wie hierop wil inspelen, zal moeten werken aan een andere structuur binnen de organisatie. Een netwerkstructuur.
Wat dit betekent voor de kerk. Wanneer we zien, dat organisaties beïnvloed worden door de sociale media, kan de kerk dan de organisatiestructuur van de afgelopen eeuwen behouden of moet er een verandering plaats vinden? Welke invloed heeft de sociale media op de kerk?

Structuurswijziging organisaties
In managementboeken wordt geopteerd om organisaties zo te organiseren, dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van de netwerken, die mede door de sociale media in een flow gekomen zijn. De kernactiviteit moet zijn om mensen aan zich te verbinden om samen te werken. De consument participeert zo in de organisatie en helpt mee aan de ontwikkeling van een product.
Dit wijst er op, dat de hiërarchie op de schop moet. Dit wordt versterkt doordat de nieuwe generatie wars is van hiërarchische verhoudingen. Volgens Menno Lanting moeten organisaties transformeren van een hiërarchische, formele organisatie naar een democratische en informele organisatie: van een piramide naar een platte pannenkoek. Daarbij moet een organisatie transparant zijn. Als de CEO niet meer in de ivoren toren zit, zullen de werkzaamheden en de besluiten van de CEO zichtbaar moeten zijn en zullen werknemers en consumenten hierop moeten kunnen reageren. Dit maakt, dat leiding geven in de nieuwe organisatie zal veranderen. Lanting noemt dit netwerkleiderschap. Kenmerken hiervan zijn visieschetsen en dienen. Leiderschap is anderen vragen hoe zij mee (gaan) werken aan het realiseren van de organisatiedoelen, en daarna hen daarbij eventueel te begeleiden. Vanzelfsprekend zal een leider bereikbaar moeten zijn. Mede door de sociale media.

Bijbelse lijn
Er is de Bijbelse lijn, dat er in iedere gemeente oudsten aangesteld worden. Zij hebben deze functie van Godwege gekregen om de gemeente te leiden. Hierdoor hebben zij een bijzondere plaats in de gemeente. Zij zijn in geestelijke zin de leiders. De CEO's.

De doorwerking in de kerk
Hiërarchie is geen kenmerk van de nieuwe generatie en van sociale media. Tegelijk zijn er de Bijbelse gegevens van oudsten. Wanneer we deze lijn willen vasthouden, dan zullen we vanuit deze situatie moeten bekijken wat dit betekent voor de structuur. Als eerste zullen de oudsten moeten functioneren als een team. Verder zal de gemeente inbreng moeten kunnen hebben. Als derde zal duidelijk moeten zijn, dat het kerkenwerk van de één niet boven dat van een ander staat. Het is allemaal noodzakelijk.
De structuur, waar bij de gemeente daadwerkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming, schreeuwt om transparantie. Communicatie is dus een wezenlijke taak. Transparantie wordt ook bereikt, wanneer via sociale netwerksites de bezigheden zichtbaar gemaakt worden. Voor een leider betekent dit dienen en visie kunnen schetsen. Het zijn kenmerken, die horen bij het christelijke geloof. Daarmee mogen zij niet ontbreken in de christelijke gemeente. Vanzelfsprekend zullen de leidinggevenden bereikbaar moeten zijn voor de gemeenteleden. Direct contact en via allerlei andere vormen, waarbij een antwoord niet lang op zich mag laten wachten.