donderdag 15 november 2012

Het Koninkrijk van God

Vlak voordat de Heere Jezus terugkeerde naar de hemel, stelden de discipelen Hem een vraag. “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen?” Het was een heel vanzelfsprekende vraag. Zo hadden zij al van jongs af aan gehoord, dat eens de Messias komen zou en dat Deze het Koninkrijk van David weer zou oprichten. Door Hem zou het weer worden als in de dagen van Salomo. Deze verwachting hadden zij met de Heere Jezus ook gehad. Niet wetend, dat het eerst anders zou gaan. Zij kenden de lijdende Messias niet. Ze hebben Hem leren kennen. Jezus Christus, en Die gekruisigd. En meer. Zij hennen de opgestane Zaligmaker mogen ontmoeten en veertig dagen met Hem mogen optrekken, terwijl ze spraken over het Koninkrijk van God.
Dan is de vraag naar het herstellen van het Koninkrijk van Israël ook een voor de hand liggende vraag. Het zal nu toch wel zijn. Ze hadden dan geen weet gehad van de lijdensweg, die de Messias eerst heeft moeten afleggen, maar dat is gebeurd. Nu is het toch de tijd voor de Koninklijke Messias? Daarbij stonden de voeten van de Messias op de Olijfberg. Had de profeet Zacharia dit niet voorzegd? “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.” Was het dan eerder niet, nu zal het wel zover zijn. Een nieuwe tijd zal aanbreken over Israël.
Toch krijgen de discipelen niet het antwoord, dat zij gehoopt hadden. “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” Vervolgens krijgen ze te horen over de kracht van de Heilige Geest die over hen zal komen en over getuigen zijn. Nadat Jezus hierover gesproken heeft, wordt Hij aan hun ogen ontrokken. Het is een begin van een andere fase, die zij opnieuw niet verwacht hadden. Over heel het rond der wereld moet eerst het Evangelie verkondigd worden en dan zal Hij terugkomen, zoals zij Hem ten hemel hebben zien varen.

Zal dit binnenkort zijn? Is de tijd aanstaande, dat de voeten van de Heere Jezus opnieuw op de Olijfberg zullen staan? Is het de tijd voor Israël, dat het Koninkrijk hersteld wordt? Wat kunnen wij er soms naar verlangen. Er is zoveel strijd in de wereld en natuurrampen volgen elkaar op. Zou het in onze dagen zijn, dat de Heere Jezus terugkomt?
Goedbeschouwd krijgen wij hetzelfde antwoord als dat de discipelen kregen. “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” Geen mens op aarde weet de dag of de tijd. Het is ook door geen mens te berekenen. Het is zeker niet af te leiden uit de Maya-kalender en op D.V. 21 december 2012 mogen we ons gerust voorbereiden op de viering van Kerst. De komst van de Zoon van God naar deze aarde.
Tegelijk zal de Heere Jezus eens terugkomen. Aan de tekenen van de tijden kunnen en mogen we zaken afleiden. Zo zullen er aardbevingen en hongersnoden, oorlogen en geruchten over oorlogen zijn.
Maar de Heere Jezus heeft erbij gezegd, dat dit nog maar het begin van de weeën is en het einde niet is.
Israël is ook zo'n teken. De Bijbel beschrijft dat in het eind der tijden alle heidenvolken zich zullen verzamelen om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal ingenomen worden. Het is iets, dat zomaar in onze dagen kan plaats vinden. De politieke strijd om Jeruzalem kan eenvoudigweg veranderen in een militaire strijd.
De Heere Jezus heeft ons ook zelf een teken van de eindtijd gegeven. “Het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.” Zo ver zijn we nog niet met het zendingswerk. 196 miljoen mensen hebben nog niet één gedeelte in hun eigen taal. Al de volken zijn dus nog niet onderwezen in het Evangelie. Alle reden om het zendingswerk te ondersteunen of zelf ter hand te nemen. Het zegt ons ook, dat het einde nog niet gekomen.
Dat het komt, staat vast. Wanneer het komt, is aan de Vader. Tot die tijd mogen wij door Gods genade het evangelie verkondigen. We mogen geweldige zaken verkondigen. Dat de Heere God mens geworden is in de persoon van de Heere Jezus. Dat Hij Zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor velen door te sterven aan het kruis van Golgotha. Dat Hij ten derde dage opgestaan is van de doden. Dat Hij opgevaren is naar de Hemel. Dat Hij eens terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat Hij het Koninkrijk van God op aarde zal vestigen. Wanneer we door woord en daad dit Evangelie verkondigen, dan mogen we tegelijk bidden: “Uw Koninkrijk kome”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten